Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer

Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer
Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer
Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer
Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer
Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer

Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer
We are located in Japan.
Kaiyodo Soft Vinyl Toy Box Hi-Line 006 Ufo Robot Grendizer